thông báo: họp phụ huynh cuối năm học 2017 – 2018

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 18/5/2018 trường TH Mạc Thị Bưởi tổ chức họp phụ huynh cuối năm học 2017 – 2018. Đề nghị GVCN và phụ huynh lên kế hoạch họp theo quy định và đúng thời giạn.